پارکینگ طبقاتی فلزی

این سیستم راه چاره ای است برای تمام مناطقی که دیگر فضایی جهت اختصاص به پارکینگ در آن حوالی وجود ندارد.

در این سازه اتومبیلها پس از وارد شدن در گردونه اصلی ،به ترتیب و یا به صورت رندوم قابل دسترسی توسط اوپراتور پارکینگ می باشند .

پارکینگ طبقاتی
پارکینگ طبقاتی متحرک فلزی

تنها ۳۳ متر مربع فضا کافی است تا شما بتوانید ۱۶ اتومبیل را توسط این سیستم پارک نمایید.

در حال حاضر در کشورهایی مثل ژاپن این سیستم یک راه حل مناسب قلمداد میشود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل بفرمایید

نمونه های اجرا شده در ایران نیز موجود می باشد.

۰۲۱۷۷۱۳۱۶۲۲

قفسه

دیدگاهتان را بنویسید